Taisyklės

Prekių pirkimo www.autokvapukai.lt taisyklės 

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.autokvapukai.lt (Individualios veiklos nr: 963320) elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui renkantis, užsakant ir perkant prekes elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar kitaip naudojantis www.autokvapukai.lt teikiamomis paslaugomis. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2.Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) atliekant užsakymą naudojami:

1.2.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

1.2.2. išrašyti finansinius dokumentus;

1.2.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

1.2.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

1.3.Registracijos Užsakymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas duomenis atnaujinti.

1.3.1. Atlikus užsakymą duomenys nesaugomi (žr. p. 2.3.).

1.4. Prekių kainos, nurodytos prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes svetainėje www.autokvapukai.lt jų užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais. Pristatymo kainos neįskaičiuotos – jos nurodomos elektroninės parduotuvės užsakymo apmokėjimo puslapyje.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą, pristatymo tipą ir susipažino (perskaitę pažymite lauką „Sutinku su pardavėjo sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, atliko apmokėjimą, o Pardavėjas apmokėjimą gavo, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas informuoja Pirkėją, išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.autokvapukai.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas, naudodamasis Užsakymo paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Užsakymu.

3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

3.5. Gavęs išankstinę sąskaitą už užsakytas prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes. Neatlikus mokėjimo per nurodytą laikotarpį, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas.

3.6. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

3.7. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, sudaro pirkimo-pardavimo sutartis, pasinaudodami Užsakymo paslaugomis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas neatsako už nuo jo nepriklausančių aplinkybių (trečiųjų šalių įtaka), jeigu elektroninės parduotuvės veikimas sutriks.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboja, sustabdo (nutraukia) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Prekių pristatymas

Visą informaciją apie prekių pristatymą ir įkainius rasite ČIA.

6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

6.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ar jo atstovai  sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ar jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

7.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai  sutinka pateikti Pardavėjui ir/ar trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir/ar jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir/ar trečiasis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir/ar jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

7.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gali reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

7.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir/ar jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei/ar nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir/ar vykdyti sutarties.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Prekių grąžinimas

Visą informaciją apie prekių grąžinimą rasite ČIA.

10.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.